Quality Flies For Sale
Danish Seatroutfishing
Flies for Seatrout and Salmon
For fishing in fresh and salt water

Quality Flies For Sale - Kvalitetsfluer til salg:


 Dansk:

 • Konceptet: Kvalitetsfluer til salg - Quality Flies For Sale, herefter benævnt QFFS, er bygget omkring salg af fluer med høj kvalitet, en kvalitet der tillige afspejler en fornuftig pris.
    ”verden er nu en gang sådan, at man får det man betaler for, ved QFFS går kvalitet forud for discount - dette afspejles i priserne”.

 • Men - QFFS, er også fluer - kaldet Straight (lige ud) - som er bundet af andre fluebindere end de der er tilknyttet Danish Seatroutfishing, men med en kvalitet og deraf efterfølgende pris, som kan accepteres af undertegnede.

 • QFFS er et koncept, hvor fluerne som udgangspunkt er lavet til direkte fiskeri - men også et koncept der giver muligheder for fluer til indramning med mere.

 • QFFS samler sig om fluer beregnet på fiskeri efter havørreder og laks - herunder:

    - Havørredfluer til fiskeri i åen og på kysten.
    - Laksefluer til fiskeri i elven eller floden, Sverige, Norge, Skotland med flere.

 • QFFS er opbygget på velkendte og ikke mindst afprøvede fluemønstre med mange havørreder og laks på samvittigheden.

 • QFFS er også hvor netop dine favoritmønstre laves på bestilling, og hvor nye mønstre hele tiden vil tilgå, når de vel og mærke er veldokumenterede som storfangere. Derfor er det værd at besøge Quality Flies For sale hele tiden og dermed se de nye mønstre.


English:

 • Concept: Quality Flies for sale - here after then QFFS, is built around the sale of flies with high quality, a quality also reflects a reasonable price.

    "The world is now a time such that you get what you pay for by QFFS go before quality discount - this is reflected in prices ".

 • But - QFFS, also flies - called Straight (straight ahead) - which is bound by other fly tier than those which are affiliated Danish Seatroutfishing,  but with a quality and their subsequent price which is acceptable to the undersigned.

 • QFFS is a concept whereby flies are made as a basis for direct fishing - but also a concept which provides opportunities for, flies for framing and more. 

 • QFFS focuses on flies designed fishing for sea trout and salmon - including:

     - Arctic Flies for fishing in the river and on the coast. 
     - Salmon Flies for fishing in the river or the river, Sweden, Norway, Scotland and others.

 • QFFS is built on familiar and not at least tried fly patterns with many sea trout and salmon on his conscience.

 • QFFS is also precisely where your favorite designs made to order and where new patterns all the time will flow when the well and the brand is well documented that great hunters. Therefore, it is worth visiting Quality Flies for sale all the time and thus see the new patterns.Bedste hilsener - Best regards
Finn Nielsen - KYSTFISKEREN
 - Danish Seatroutfishing